Naše základny

Hafendorf Müritz

Hafendorf Müritz (Mecklenburg jezera)
Nejlépe poznáte Mecklenburg-Vorpommern z paluby lodi. Mezi Schleswig-Holstein a polskými hranicemi a mezi Baltským moøem a Brandenburgem je nádherná  krajina s mnoha jezery, od nejrozlehlejších po nejmenší. Jezera, která se nejvíce hodí pro plavby jsou propojena 2500 km dlouhou sítí vodních cest z øek a kanálù. Zámky, hrady, kláštery, malebné vesnièky, rozlehlé lesy a mírné kopeèky Vás vyzývají k návštìvì. Ve støedu této krajiny se nachází Müritz, nejvìtší jezero oblasti, èasto popisované jako modré srdce Mecklenburska. Na jihovýchodním bøehu leží pøístavní vesnièka Claassee. V posledních letech je zde také sídlo společnosti KUHNLE-TOURS. Se stěhováním rezervačního oddělení v červenci 2007 je sídlo také přímo u produktového oddělení a ve středu revíru.

Pìkná poloha: základna v Mirow-Granzow

Minimarina Ferienpark Mirow
Tato malá základna leží u parku All Season v Mirow. Chránìná poloha v Kleinseeplatte je obzvláštì vhodná pro malé lodì. Proto máme v místì flotilu s malými motorovými èluny, motorovými køižníky s kajutami, plachetnicemi a také s naši specialitou – rybáøskými èluny. Nebo máte možnost zmìny a projet se alespoò jednou na našem „Banánu“.

Zeuthen (Dahme/Berlin)
Pøi pøíjezdu do mìsta Zeuthern si jistì hned všimnete, že jste skoro v hlavním mìstì Nìmecka – pozdravy jsou typicky berlínské. Je to proto, že naše tamní posádka základny má vìtšinou pravý „Berliner Schnauze“ (berlínský èumák). Ale nenechte se – právì jako Nìmci z jihu – odstrašit. Právì zde totiž dostanete ty nejlepší tipy z revíru a okolí hlavního mìsta. Centrála byla otevøena roku 1994. Tým se perfektnì vyzná v místì, v lodích, ale také v místních památkách. Toto místo je ideálním výchozím bodem pro delší nebo kratší poznávací túry hlavním mìstem, k Scharmützelsee v Rüdersdörferu nebo do Teupitzer Gewässer.

Szwerin

Od 2009 nasza baza w Szwerinie położona jest tylko kilka minut pieszo od Starego Miasta. Niedaleko przystani znajduje sięzamek, który jest jednoczeoenie siedzibš włšdz regionalnych Meklemburgii Przedmorza.Jezioro "Schweriner See" ma mnóstwo urokliwych zatoczek, odpowiednich do kšpieli, ale także odpowiedni dużo miejsca, aby ćwiczyć manewry sterownicze na Waszej łodzi.

Základna v Stralsundu

Stralsund

Ostrov Rujána je znám pod mnohými synonymy. To nejznámější je „Riviera severu“. Nekonečné pláže, lázně s architekturou z konce devatenáctého stoletíjsou jen jednou z tváří ostrova. Druhou tváří jsou vodní zákoutí, zvaná Bodden, poskytující rozmanité možnosti k poznávání klidu přírody z paluby vaší lodi. Romantické mělčiny, drobné rybářské osady s přístavy, nabízející pohostinství, ostrůvky, přírodní parky a v neposlední řadě hansovní města. Zde se najde pro každého příležitost k tomu, aby si užil cestování na vlastní lodi. Stačí navštívit našidobře vybavenou základnu v centru města Stralsund.

Piaski (Poland)

Naše základna se nachází v zálivu přístavu podél jezera Beldahn jen několik kilometrů od rekreačních středisek Rucianne Nida. Piaski je dobrým výchozím bodem k prozkoumání Mazurských velkých jezer. Existují pouze dvě plavenbní komory v celé oblasti jezer a potoků, jež se nacházejí na jihu a slouží k otvření přístupů k několika jezerům. Tahle oblast plavby je ideální pro lidi, kteří nejsou obdivovatelé plavebních komor.

Niderviller (Alsasko a Lotrinsko)
Od jara 2005 Vás vítáme na naší vlastní základnì, ve vlastním pøístavu s naším personálem v idylické vesnièce Niderviller, zabývající se mimo jiné výrobou keramiky. Naše nová základna leží na nejdelším úseku Rhein-Marne kanálu - až ke splavu Rechicourt v západním smìru mìøí 23 kilometrù a na východ mùžete jet dobrých 10 kilometrù až k lodnímu zdvihadlu. Tady se Vám zjeví Arzviller. Mnoho prostoru, takže vhodné také pro nováèky, aby si na loï zvykli.

Sierck-les-Bains (Moseslký vinařský region)

Naše nová báze v Sierck-les-Bains se nachází nedaleko hranic s Německem na řece Mosela. Poloha naší báze vám umožní poznat tři krajiny najednou – Francii, Německo a Lucembursko.

 

Stuttgart
KUHNLE-TOURS byla založena roku 1981 ve Stuttgartu. Navzdory stìhování založitele firmy Haralda Kuhnle do Rechlinu (Müritz) v roce 1998 – a s tím spojeného pøeložení sídla firmy – jsou dvì oddìlení (marketingové a èást úèetního) jako døíve ve Stuttgartu. Od r. 1988 do 2007 sídlila kanceláø v Leobener Straße 30, v øíjnu 2007 probìhlo stìhování do nových prostor v Leobener Straße 30 ve Stuttgartu.