Tiráž

Harald Kuhnle

KUHNLE-TOURS GmbH
Hafendorf Müritz (Osada portowa Müritz)
D-17248 Rechlin (Müritz)
Telefon: 00 49 (0)3 98 23 - 2 66-10

Fax: 00 49 (0)3 98 23 - 2 66-10
E-Mail: info(at)kuhnle-tours.cz


Obchodní øeditel

Dipl.-Ing. Harald Kuhnle

 

Obchodní rejstøík

Neubrandenburg, HRB 5221

 

Plátce DPH è.

DE 14781 6396

 

Odvolání

Informace obsažené na tìchto webových stránkách jsou uvedeny s velkou opatrností. I pøesto se zde mohou vyskytnout chyby. Neruèíme tedy za pøípadné škody zpùsobené použitím chybných nebo neúplných informací. Toto lze vylouèit pouze v pøípadì úmyslného nebo hrubì nedbalého provinìní na KUHNLE-TOURS GmbH jedním z našich právních zástupcù nebo našich pomocných sil.
Obsah každé ze stránek, na nìž smìruje náš link jsme pøezkoušeli. Dle našeho povìdomí stránky nemají žádný protiprávní, morálnì pochybný nebo ponižující obsah. Protože nové obsahy nemùžeme v prùbìhu kontrolovat, distancujeme se tímto výslovnì z veškerých dodateènì mìnìných popø. doplnìných obsahù stránek, na které uvádíme link.

Poptávky na Web.Mastera prosíme smìøujte na e-mail webmaster(at)kuhnle-tours.cz

 

Online redakce
Harald Kuhnle

Christiane Pfeil

 

Poradenství a koncepce

reseen

Adlerstraße 41

70199 Stuttgart

www.reseen.de


Technická realizace
NETFORMIC GmbH
Internetová agentura
Hermannstr. 5A
70178 Stuttgart
www.netformic.de