Kormoran - klasika pod taktovkou KUHNLE-TOURS Hausbootu

Kormorán 1260

Kormoran lodì nabízíme také za nízký rozpoèet. Kormoran  1100 S a 1260 a další modely, aèkoliv nejsou postaveny v Kuhnle lodìnici, jsou stejnì krásné jako nové modely a stejnì prostorné pro hosty i posádku.

 

Kajuta na Kormoran

Kajuty a koupelna
Kormoran 1100 S (6+2 lùžka) a 1260 (7+2 lùžka) jsou podobné jako Primus tøída (Kormoran 1140 a 1280


Pøední a záïová kajuta na Kormoran 1100 S má každá svou vlastní koupelnu a 3 pevná lùžka a mnoho úložného.

Salon na Kormoran

Salon
Salon na Kormoran 1100 S a 1260 má kolem dokola velká okna. Vnitøní pozici pro øidièe, sedaèky a stùl. Obì kajuty jsou lehce dostupné zasouvacími dveømi, které vedou na hlavní palubu.

Kuchyòka

Kuchyòka
Kuchyòka je  dobøe vybavena nádobím, pøíbory, hrnci, pánvemi a veškerým kuchyòským vybavením, vše je uloženo hezky po ruce.  Prvotøídní kovové umyvadlo dodává teplou i studenou vodu a lednice (na Kormoran 1260 je extra lednice v salonu) na uskladnìní rychle kazícího se jídla. Plynový vaøiè je snadno ovladatelný a nebude Vám trvat dlouho si na nìj zvyknout, pokud jste zvyklí vaøit na elektrickém.

Zádová paluba

Zádová paluba
Každý Kormoran má navíc øídící pozici na zádové palubì, což zjednodušuje manévrování lodí. Židle a stùl jsou na palubì s spolu se sprchou bez dveøí, ze které mùžete snadno do vody po malém žebøíèku.

 

Boèní lodní šroub
Kormoran 1100 S a 1260 jsou vybaveny boèními lodními šrouby. Jsou umístìné po stranách lodi a ulehèují manévrování lodi. Jsou ovladatelné z obou øídících pozic.

Dùležité informace
Lodní vybavení obsahuje pøístroj s výstražným echem (pouze v  Nìmecku) a øídící desku (v oblasti Peene a použití obsahuje i GPS). Všechny Kormoran mají dvì øídící pozice – jednu na velké sluneèné palubì a jednu v salonu. Max. výška je 2,75 m . Okolo paluby je pevné zábradlí, výstupní prkno na obou stranách a po stranách proti skluzovou rohož.

Kormoran 1100 S a 1260 jsou vybaveny topením. Všechny Kormoran lodì jsou vybaveny s 12-ti voltovou zásuvkou (jako v autì) pro Váš mobilní telefon nebo jiné elektrické spotøebièe vyjma fenu na vlasy.

        
 
Röbel
Spree
Kajuty