Primus - nejhezčí a nejlepsí Kormoran

Èasto slýcháme, že lodì Kormoran jsou nejkrásnìjší charterové lodì v Evropì. Tyto komfortní lodì byly speciálnì navrženy pro KUHNLE-TOURS. Zpoèátku byly používány pouze v Nìmecku, ale nyní je nabízíme i ve Francii. Jsou snadno manévrovatelné a  nabízejí velmi vysoký standard pohodlí.


Tradièní model dobøe padne do starých evropských kanálù a øek a nabízejí velký rozdíl od bìžných charterových lodí. Modely Kormoran 940, 1140, 1280 a 1500 jsou naše nejnovìjší, které se nyní stavìjí v lodìnici v MÜritz. (Jezera Mecklenburg).

Zadní kajuta na Kormoran 1140

Kajuty a koupelny
Mùžete si vybrat z nabídky jedno-dvou-tøí nebo ètyø lùžkových kajut. Všechna lùžka jsou 2m dlouhá, single 0,70 m široké a dvoulùžko 1,40 m. Lùžka v tìchto kabinách se dvìma single lùžky (záïové a støední kajuty na Kormoran 1140 a 1280 a všechny kajuty na Kormoran 1500) mohou být lehce zmìnìny na dvoulùžko. Každá kajuta má koupelnu, která je zaøízená toaletou, sprchou a umyvadlem (horká i studená voda) a všechny mají zástrèku na elektrické holicí strojky (ale ne na žádné jiné spotøebièe).

Salón v Kormoran 1140

Lodní salon
Salon na Kormoran nabízí tolik pohodlí, jak je jen možné. Díky velkým oknùm dokola salonu budete mít krásný výhled na vodu i když budete øídit loï z vnitøku. V celém prostoru salonu najdete mnoho vhodného místa pro ukládání vìcí, které používáte èastìji, jako jsou  mobilní telefony, brýle, opalovací krém nebo dalekohled. Stùl lze dát dolù a pøemìnit ho na dvou-lùžko – proto tuto možnost nabízíme pouze posádkám, co se velmi dobøe znají nebo jedou pouze na krátké výlety, jako napø. víkend.
Kormoran 1280 a 1500 má navíc druhou lednici umístìnou pøímo v salonu. To je ideální pro drinky nebo jídlo s kratší trvanlivostí, které chcete mít pøímo u stolu.
Mimochodem: výška stopu je 1,95 m ve všech èástech lodí Kormorán.

Vaøení na palubì s nádherným výhledem

Kuchyò
Kuchyòka na lodi Kormoran je skoro tak dobøe vybavena jako Vaše kuchyò doma: nádobí, pøíbory, hrnce, pánve a další výbava na vaøení. Vše je peèlivì uloženo a na dosah ruky. Prvotøídní døez obsahuje teplou i studenou vodu a lednièka (Kormoran 1280 a 1500 má dvì lednièky) si poradí i s jídlem s krátkou trvanlivostí. Plynový sporák je jednoduchý na obsluhu a pokud jste zvyklý pouze na elektrický, nezabere Vám dlouho i na nìj zvyknout.

 

Vybaveni

Všechny Kormoran lodì jsou vybaveny malými boèními lodními šrouby, které velmi pomáhají pøi manévrování lodi. Mùžete je obsluhovat z obou øídících pozic.ybav

Všechny Kormoran lodì jsou vybaveny malými boèními lodními šrouby, které velmi pomáhají pøi manévrování lodi. Mùžete je obsluhovat z obou øídících pozic.

Všechny Kormoran lodì jsou vybaveny 12voltovou zástrèkou na dobíjení mobilu nebo jiných spotøebièù. Kormoran 940, 1140, 1280 a 1500 jsou vybaveny topením (horkou vodou) a ostatní lodì jsou vybaveny topením horkým vzduchem. Lodì mají velké nádrže na palivo a vodu, které Vám budou staèit a nìkolik dní a velmi èasto i déle, to už záleží na tom, jak moc spotøebujete.


Plavební výbava obsahuje zvukový signalizaèní pøístoj (pouze v Nìmecku) a operaèní panel (v oblasti Peene a také obsahuje GPS) Všechny lodì Kormoran mají dvì øídící pozice, jedna na sluneèné palubì a druhá v salonu.

 

Kormoran 940, 1140, 1280 a 1500 jsou vybaveny také boèními lodními šrouby, pro snadnìjší øiditelnost. Každá loï má kotvu s navijákem, v Nìmecku navíc druhou kotvu s provazem.


Maximální rozmìr èiní 2,84 m a vztlak 0,75 m. Okolo paluby a zádi je pevné zábradlí, lodní mùstky na obou stranách a malý práh proti sklouznutí.


Všechny Kormoran lodì mají na zádi rampu a Kormoran 940, 1140, 1280 a 1500 má velmi nízkou sprchovací rampu s venkovní sprchou. (teplá a studená voda) 

        
 
Kormoran 1140
Kormoran 940