Život na palubì

.
.

Èas na pøátele a dobrodružství
Prázdniny na hausbotu znamená pokojné, mírnì plynoucí øeky, prùlivy, mlèenlivá jezera a tiché bublání motoru.
Prázdniny na hausbotu také znamenají tìšit se z  nádherné krajiny podél bøehu a spoleènosti svých pøátel.  Znamená to èas pro pøírodu, dobré jídlo, lidi a samozøejmì pro Vás samotné.

 

Náš KUHNLE-TOURS  team se tìší na pomoc s naplánováním dovolené. Co byste si chtìli prožít? Výlet po jezeøe nebo apartmán s možností plavání? Prozkoumat bøehy jezera z kanoe? Nebo si prohlídnout jezero z paluby moderní jachty? Utáboøit se každý veèer blízko jiné vyhlášené restaurace? Vy zvolte rychlost a program vaší dovolené, my se postaráme o ten zbytek.


Kterou oblast byste chtìli objevovat?
Øeky a jezera Nìmecka jsou známá pro svou nedotèenou pøírodu, Francouzské vodní cesty pro jejich historické výhledy a samozøejmì francouzskou kuchyni.
Opravdu nezáleží, kterou zemi si zvolíte pro svou dovolenou, kamkoliv pùjdete, krásnì si užijete svùj výlet.  Staré kanály, historické hrady a nádherné scenerie, to vše uvidíte z paluby hausbotu jako krásnou kombinaci kultury a pøírody.


Vaše loï vytváøí Váš domov i cestování v jednom!
Vy rozhodnìte kdy a kam a my vás mùžeme ujistit, že naše hausboty jsou tak lehce øíditelné a ovladatelné, že již brzy budete øídit loï jako zkušený loïaø. Všechny lodì jsou konstruovány speciálnì pro nájemní dovolené a mají veškeré dùležité technické vybavení. Na palubì èlunu najdete také našeho podrobného prùvodce a rádce na cesty.